سید اکرم آقا حسینی در شهرضا به دیار باقی شتافت

ظهر روز گذشته سید اکرم آقا حسینی از بزرگان ایل قشقایی در شهرضا درگذشت.

آخرین اخبار