موزه سیما و شهرک تلویزیونی راه اندازی می شود

معاون مدیر عامل سازمان صدا و سیما، مرکز تولید و فنی سیما را مامور تاسیس موزه سیما کرد تا لباس ها، دکورها و تمامی یادگاری های مجموعه های تلویزیونی ماندگار شود.

آخرین اخبار