فرماندار شهرضا:

شهرک اسلام‌آباد شهرضا پس از تصویب در استان و تاییدیه کشور، شهر می شود

فرماندار شهرضا گفت: شهرک اسلام‌آباد پس از تصویب در استان و تاییدیه کشور از شهرضا انتزاع پیدا‌ می‌کند.

آخرین اخبار