عبور ریل راه آهن از منطقه مسکونی شهرضا حادثه آفرید

نیمه های شب جمعه مورخ ۱/۳/۹۴ سه نفر از جوانان دانشجوی شهرضا در محل روگذر پل راه آهن از شهرک اسلام آباد دچار حادثه شدند .

آخرین اخبار