جنتی در همایش فرمانداران سراسر کشور:

فتنه ۸۸ جزء خطوط قرمز نظام بوده و هنوز کهنه نشده است

آیت الله جنتی گفت:هدف غرب این است که می‌خواهد توافق هسته ای را در چارچوب مقاصد خود اعمال کندو مارا تسلیم سازد،این طور نیست که در امور داخلی ما دخالتی نکنند.

آخرین اخبار