بارش ۲۰ سانتی متر برف شهرضا را سفید پوش کرد

بارش ۲۰ سانتی متر برف شهرضا را سفیدپوش کرد.

آخرین اخبار