رئیس اداره ثبت احوال شهرضا خبرداد:

همایش مهندسی نام و نام گزینی در شهرضا برگزار می شود

رئیس اداره ثبت احوال شهرضا گفت: همایش مهندسی نام و نام گزینی در شهرضا برگزار می شود.

آخرین اخبار