شهرضا در انتظار استقبال از مسافران بهاری

شهرستان شهرضا آماده استقبال و پذیرایی از مسافران نوروزی است.

آخرین اخبار