دیپلماسی شهری، دریچه‌ای به دنیای شهرها

مدیریت شهری دیگر محدود به قالب‌های سنتی نیست، مدیران شهری کارآمد کسانی هستند که پا را از دروازه‌های شهرها فراتر گذاشته و مناسبات دیپلماتیک را با دیگر شهرها برقرار کنند.

آخرین اخبار