جوانان شهرضا وارد میدان فرهنگ شوند/ امام جمعه پیشتیبان کار فرهنگی می شود/ باید تمام مراکز فرهنگی شهر مطیع امام جمعه ی شهر باشند

امام جمعه شهرضا:نماز جمعه قرارگاه فرهنگ شهر است و تمام مراکز فرهنگی باید محور حرکت خودشان را نماز جمعه قرار بدهند.جوانان شهرضا آتش به اختیار باید وارد میدان فرهنگی شوند.

برای مردمان شهرم

شهرضایی ها مهمانداری کنند

ماه اسفند، با اینکه پایان سال محسوب می شود، اما آغاز بسیاری از فعالیت هایی می شود تا انسان ایرانی وارد یک زندگی جدید می شود. اما اسفند ماه یک نوید هم در عرصه ی ارتباط و تعاملات اجتماعی هم دارد. در همین رابطه مهدی صالحپور یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان شهرضا در این رابطه صحبت کرد و عنصر مسافر و مسافرت را عاملی برای پیشبرد اهداف شهرستان دانست.

در بین راهیم، شهرضای جوان انتخاب شدنی است.

شهرضا از تاریخ ۲۳بهمن سال ۹۷ باید بدرخشد، باید رشد کند و خودش را به اوج برساند. این شدنی است و فقط باید مردمانش که در شهرهای دیگر هستند به شهرضا برگردند و غبار فراموشی را از چهره این شهر بزدایند. این شهر همه علت و معلول های پیشرفت را دارد، فقط باید خودش را، دستانش را، افکارش را به دست جوانانش بسپارد و از پیران خودش تجربه ها را با بی باکی تمام به اجرا بگذارد.

آخرین اخبار