حجاب را سیاسی نکنید/ حجاب ریشه در فطرت زنان آریایی دارد

پویایی یک جامعه را اگر بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم، باید ببینیم که در آن جامعه نقش زن چقدر در اصل تربیت مشارکت داشته و زن را به عنوان یک انسان پاک سرشت، در جامعه چگونه تعریف می کنند. به همین بهانه سراغ یکی از بانوانی رفتیم که سرکارش با انواع مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی است و حال می خواهیم بدانیم که چگونه حجاب بر روند فعالیت هایش تاثیر دارد.

آخرین اخبار