آبفای شهرضا گزارش شفاف بدهد

شهرضانیوز- در جلسه مدیریت بحران فرماندار شهرضا خواستار ارائه یک گزارش کامل از وضعیت آب شهرضا شد.فرمانداری شهرضا تمام تلاش خود را در راستای رفع مشکل به وجود آمده انجام داده که در بیشتر مناطق فشار آب بهتر شده و همچنان برای رفع کامل مشکل در حال پیگیری مستمر است.

آخرین اخبار