صد دانه یاقوت، به فنا می رود

شهرضانیوز- شهرضا، با اولین ریزش برگ های درختان وارد فصل جدیدی می شود. فصل انار، فصلی است که شهرستان شهرضا را از دیگر شهرهای کشور متمایز می کند و این شهر از یاقوت های قرمز سیراب می گردد.

آخرین اخبار