شهردار شهرضا:

احداث پنج خیابان جدید شهرضا در مرحله اجرایی است

شهریار خان احمدی اظهار کرد: در مورد جایگاه شهرداری‌ها در عصر حاضر دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که از یک سو این سازمان را به عنوان یک مجموعه سنتی و با تاکید بر اموری از قبیل جمع‌آوری زباله، اخذ عوارض و مانند آن تلقی می‌کند و از سوی دیگر نگاه اصولی و حقیقی که شهرداری‌ها را […]

آخرین اخبار