اعتراض کامیون داران شهرضایی به عدم بارگیری ماشین های سنگین فرسوده

جمعی از کامیون داران شهرضایی به تصمیم دولت مبنی بر عدم بارگیری ماشین های سنگین فرسوده با تجمع در مقابل ترمینال کامیون داران شهرضا اعتراض کردند.

آخرین اخبار