با پیشنهاد شورای اسلامی شهر

سهم خودیاری آسفالت معابر از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت

سهم خودیاری آسفالت برای شهروندان شهرضائی باز هم کاهش یافت و از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد رسید.

آخرین اخبار