ضرورت تخصیص بودجه برای تجهیز کتابخانه‌های روستایی شهرضا

رئیس نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرضا گفت: نبود بودجه کافی جهت تعمیر و تجهیز کتابخانه‌های روستایی و کمبود نیرو جهت کتابخانه‌های روستایی به دلیل عدم تخصیص بودجه از مهمترین مشکلات نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان است.

آخرین اخبار