معلمی که رویاها را دست‌یافتنی کرد/حرفایی تو خرمشهر هست که نمیشه گفت

بِرات عجیبه که چرا جوونای خرمشهر ایی قدر به همه چی بدبین و نا امیدن؟ مو بِت میگُم، چون تو خرمشهر زندگی نکردی تا بدونی…

آخرین اخبار