رئیس ستاد زکات استان اصفهان:

پلاک کوبی ۶هزار درخت به عنوان شجره طیبه در استان اصفهان

رئیس ستاد زکات استان اصفهان گفت: ۶ هزار درخت به عنوان شجره طیبه در استان اصفهان پلاک کوبی شد.

استاد دانشگاه آزاد شهرضا:

روابط عمومی ها زبان گویای دستگاه‌ها هستند

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرضا گفت: روابط عمومی‌ها به عنوان چشم، گوش و زبان گویای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در حال انجام وظیفه هستند.

آخرین اخبار