جنایت و خیانت هولناک زن مرده‌ای که زنده بود

باور کردنی نبود،‌ نازنین یک زن ۲۲ ساله چطور می‌توانست دست به چنین جنایتی بزند، وقتی این خبر را به ابرهیم دادیم،‌ از حال رفت.

آخرین اخبار