درحاشیه صحبت های استاندار اصفهان در خصوص مبارزه با مواد مخدر:

عزم ها جدیست اما

به نظر می رسد دست یافتن به هدف کاهش مصرف مواد مخدر تا زمانی که مدیران و مسئولان در رده های مختلف نگاه امنیتی و حفاظتی به این مقوله داشته باشند غیر ممکن است.

آخرین اخبار