طلبه ای که دوست داشت پیکرش آتش بگیرد+تصویر پیکر آتش گرفته

همان طور که دراز کشیده بود، سوخته و مچاله شده، پیدایش کردیم. داخل چاله ی سیاه شده را نگاه کردم. دیدم یک چیزی، شبیه به آدمی سوخته آن جاست…

آخرین اخبار