دختر نابینای ایوانی مقام دوم مسابقات قرآنی کشور را کسب کرد

مریم شفیعی دختر نابینای ایوانی مقام دوم مسابقات قرآنی کشور را کسب کرد.

آخرین اخبار