نایب رئیس انجمن شهرسازان ایران خبر داد

زندگی ۱۲٫۵ درصد جمعیت کشور در سکونتگاه غیررسمی

نایب رئیس شهرسازان ایران گفت: ۱۲٫۵ درصد جمعیت کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.

آخرین اخبار