معاون خدمات شهری شهرداری شهرضا:

موارد ایمنی در ساختمان‌های مسکن مهر شهرضا رعایت نشده است

معاون خدمات شهری شهرداری شهرضا گفت: ایمنی در بیشتر مسکن‌های مهر رعایت نشده و کنتورهای گاز در داخل راهروهای خروجی واحدهای آپارتمان جانمایی شده است.

آخرین اخبار