پس از کش و قوس های فراوان؛

کلید شهر به شهریار نرسید

اعضای شورای شهر شهرضا پس از کش و قوس های فراوان به شهریار خان احمدی رای اعتماد ندادند.

آخرین اخبار