شهردار شاهین شهر استعفا کرد

شهردار شاهین شهر استعفا داد؛ این خبری است که این روزها نقل محافل شهر شاهین شهر است.

آخرین اخبار