یک روز کاری با موضوعی حساس

الگوی ما برای رفتار با کودکان و زنان بی نظیر است.

به مناسبت روز مقابله با کودک آزاری و همچنین مقابله با رفتارهای نامناسب خانوادگی در سطح جامعه علی اصغر رفیعی نژاد، آموزه ها و بنیان پاک جامعه ایرانی را ستود و خاطر نشان کرد: ما باید افتخار کنیم که در آموزه های دینی و فرهنگی خود از احترام و ارتباط های اجتماعی الگو های مناسبی وجود دارد. آموزه های جامعه ی ایران اسلامی بهترین رفتارها را با هم نوع و غیر هم نوع بیان می کند.

شهردار شهرضا:

شهرداری خود را موظف به ارائه خدمات بهینه به کودکان می‌داند

جافری، شهردار شهرضا گفت :شهرداری به عنوان مدیر حوزه خدمات شهری خود را موظف به ارائه خدمات بهینه به کودکان می‌داند.

آخرین اخبار