مسئول تاکسیرانی شهرداری شهرضا خبر داد:

ساماندهی سرویس مدارس در شهرضا

جاوری، مسئول تاکسیرانی شهرداری شهرضا گفت: طرح ساماندهی سرویس مدارس شهرضا در قالب تشکیل پرونده و صدور پروانه فعالیت انجام شد.

آخرین اخبار