انقلاب اسلامی در شهرضا به روایت شهید همت-۲

در جلوی شهربانی ماموران با باتوم به میان تظاهر کنندگان امده و تعدادی از برادران را کتک زدند. در همین روز عکس های چند موسسه خرد و آتش زده شد.

آخرین اخبار