یادداشت|اعتماد المثنی ندارد

شهرضانیوز- چون جای پارک در حاشیۀ خیابان نبود، خودرو را در یکی از کوچه های فرعی که بیشترِ خانه هایش قدیمی بود پارک کردیم. برادرم رفت تا برگردد…

آخرین اخبار