سقوط کارگر جوان از مجتمع در حال ساخت+تصاویر

رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام کار در یک مجتمع در حال ساخت، سقوط کارگر جوانی را رقم ز

آخرین اخبار