در بازدید معاون فرماندار از پایانه شرق:

مشکلات پایانه شرق شهرضا و حوزه ترافیک شهری مطرح شد

در بازدید معاون فرماندار از پایانه شرق مشکلات پایانه شرق شهرضا و حوزه ترافیک شهری در دیدار با مدیریت پایانه شرق مطرح شد.

آخرین اخبار