حاکمیت اندیشه های لیبرالیستی:

شلوغی صف های کنکور نسبت به جبهه/فیلم

امام خمینی (ره) می فرمایند یوم الله روزی است که جوانان ما را از عشرت کده ها به جبهه ها کشانید.

آخرین اخبار