کسب شیطانی که خیلی ها گرفتارش هستند

امروز هم می بینیم که گاهی بعد از برخی فشارهای اقتصادی و تحریم و مشکلات عده ای جا می زنند، برخی در زمین حریف بازی می کنند، گروهی به دروازه خودی گل می زنند.

آخرین اخبار