وقتی جراحان به لباس‌های بیمار هم رحم نکردند

پرستارها اصرار کردند که خودتان معاینه کنید، ناگهان چندین پزشک دور من ریختند و شروع کردند به معاینه کردن، هر کس معاینه می‌کرد حالت چهره‌اش عوض می‌شد، چند دقیقه نگذشته بود که همان پزشکان با قیچی افتادند به جان من!

آخرین اخبار