شعر طنز درباره انصراف از دریافت یارانه؛

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است/ یارانه نگیرید که دولت نگران است

درخواست دولت از مردم برای انصراف از دریاف یارانه، شعرا را نیز بر سر ذوق آورد.

آخرین اخبار