ارتشی ها و سپاهی ها حقوقی می شوند...

شعر طنز/ در دوران روحانی مچکریم

محمد ایرانی شاعر جوان کشورمان در شعری به مسائل سیاسی اخیر پرداخته است که در ادامه آن را مطالعه می کنید:

آخرین اخبار