آیا کسب سود سرشار بانک‌ ها ناشی از فعالیت‌ های اقتصادی است؟

دیدن شعبات گوناگون بانک‌ها با اسامی گوناگون در هر کوچه و برزن این سؤال را ایجاد می‌کند که این امر چه تأثیری بر پیکره‌ی اقتصاد خواهد گذاشت؟ آیا باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد؟

آخرین اخبار