مدیر مسئول سابق روزنامه نشاط مجرم شناخته شد

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات از تشکیل جلسه امروز این دادگاه خبر داد و گفت: در این جلسه مدیر مسئول سابق نشاط مجرم شناخته شد.

آخرین اخبار