بازخوانی انتقادات صریح مرحوم سیداحمد خمینی از دولت هاشمی

سیداحمد خمینی به سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی، برنامه‌ها و شعارهای توسعه و وضعیت محرومان در دولت سازندگی انتقادات بسیاری داشت.

آخرین اخبار