وجه مشترک جالب همه چشم آبی ها

تحقیقات جدید دانشمندان کپنهاگ نشان می‌دهد همه چشم آبی‌های جهان یک نیای مشترک دارند.

آخرین اخبار