عرضه حافظه های SSDبا عمر نامحدود

اگر چه حافظه های فلش موسوم به ناند بسیار سریع عمل می کنند، اما قرار است نسل جدیدی از حافظه های اس اس دی از راه برسند که عمرشان نامحدود است.

آخرین اخبار