دلیل فقهی مخالفت رهبر انقلاب با ورود برندهایی مانند مک دونالد

برندها حاکی از فرهنگ های مختلف هستند. حتی در اسلام نیز موضوع تشبُّه به بیگانگان مطرح شده و به شدت مورد نهی قرار گرفته است.

آخرین اخبار