افشای نقش مافیا برای حضور رونی کلمن آمریکایی در ایران

قهرمان پرورش اندام نسبت به نقش مافیای فساد و شرکت‌های مکمل دارویی برای حضور “رونی کلمن” آمریکایی در ایران که به ماشین عضله‌سازی با دارو معروف است هشدار داد

آخرین اخبار

تقویم شمسی