پژو واقعا از ایران می‌رود؟

پژو که درسال ۹۱ به بهانه تحریم‌ها قرارداد فی مابین را زیرپا گذاشت، اکنون می‌گوید احساسات ضدفرانسوی بر مذاکراتش با شریک ایرانی برای تولید مشترک لطمه می‌زند!

آخرین اخبار

تقویم شمسی