همزمان با شروع سال تحصیلی جدید؛

زنگ مدارس شهرضا با حضور مسئولین به صدا در آمد

همزمان با شروع سال تحصیلی زنگ هنرستان تقوی به صورت نمادین به صدا در آمد.

آخرین اخبار