روحانی در جمع خانواده های شهدا چه گفت

رییس جمهور گفت: اینگونه نیست که ما باید تنها در قیامت شرمنده شهدا نباشیم بلکه بایددر انجام وظیفه مان نسبت به آرمان های شهدا نیز شرمنده آنان نشویم.

آخرین اخبار