مگر بیانیه لوزان چرک نویس نبود /ضرورت هشیاری درباره سناریوی جدید آمریکا

در حالی که مذاکره کنندگان ایرانی بیانیه لوزان راصرفا یک چرک نویس خواندنداما اکنون صحنه آرایی طرف آمریکایی به گونه ای است که گویی لوزان برای ایران یک آرزوست.

آخرین اخبار