زمزمه های فروپاشی اسرائیل در صدای آمریکا+فیلم

وقتی که من به اسرائیل مهاجرت کردم، یک گروه ۲۵ نفره بودیم از کشورهای اروپایی که از بین آن ۲۵ نفر، ۹ سال پیش فقط ۵ نفر در اسرائیل مانده بودند، همه آنها برگشتند.

آخرین اخبار